Inko logo

Våre tjenester til NAV

Innholdsfortegnelse

Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak som tilbyr arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaket er et individuelt tilpasset heltidstilbud, og skal bidra til å styrke mulighetene for arbeid eller utdanning. Tiltaket har resultatmål om 50 % overgang til arbeid eller utdanning.

Tiltaket har 1 års varighet med mulighet for forlengelse i inntil 1 år. Unntaksvis kan tiltaket forlenges med et tredje år for jobbsøkere som gjennomfører opplæring med sikte på formell kompetanse.

AFT er for personer som har særlig usikre yrkesmessige forutsetninger og som har behov for tett oppfølging og tilrettelegging med sikte på å komme ut i ordinært arbeid. Vi vektlegger tverrfaglig samarbeid rundt jobbsøkerne i de tilfeller der det er aktuelt, da vi ser at en helhetlig tilnærming der vi jobber mot samme mål er en viktig nøkkel for å lykkes.

Deltakere i AFT får en fast jobbkonsulent som gir tett oppfølging. I oppstartfasen vil det alltid være fokus på en helhetlig kartlegging. Målet er å danne et klart bilde av jobbsøkerens nå-situasjonen og avdekke hvilke faktorer som påvirker jobbsøkernes arbeidsevne. Dette arbeidet danner grunnlag for jobbsøkerens plan for tiltaket som sendes til NAV innen 4 uker etter oppstart.

 

Tiltaket består av følgende hovedelementer:

Teamarbeid

På Inko jobber vi i team for å kunne gi våre jobbsøkere et best mulig tilpasset opplegg med jobbkonsulenter som har spisset kompetanse på ulike områder.

På AFT flerspråklig tilbyr vi individuell tilpasset språkopplæring som en del av tiltaket. Jobbsøkerne som tilknyttes dette teamet har ofte helseutfordringer og sosiale utfordringer i tillegg til lave norskferdigheter. Språkopplæringen vi tilbyr skal være arbeidsrettet og relatert til jobbsøkernes yrkesmål. Vi har jobbkonsulenter med pedagogisk kompetanse og lang erfaring med i å følge opp denne brukergruppen. Flere av jobbkonsulentene på teamet er også utdannet innen språklæringsmetoden Suggestopedi som er spesielt godt egnet for de som er på et lavt norskspråklig nivå. Vi har muligheten til å kartlegge språknivået ved oppstart og underveis for å måle progresjon.

Språkopplæringen foregår som en kombinasjon av nivåinndelt klasseromsundervisning, egenarbeid gjennom bruk av digitale språkverktøy og utprøving i arbeid. Vi tilbyr også digitale yrkeskurs som kan bidra til å styrke jobbsøkerne på veien ut mot arbeid.

AFT Ung er et tilbud rettet mot unge jobbsøkere. Målgruppen er mellom 18 og 30 år. På AFT Ung tilbyr vi gruppeaktivitet i kombinasjon med tett individuell tilpasning. Hverdagen på AFT Ung handler mye om struktur og faste rammer, ansvarliggjøring, forventninger og plan- og målarbeid. Gruppeaktivitetene gir en fin arena for sosialisering, relasjonsbygging og eksponering. I gruppa jobbes det med ulike arbeidsrelaterte temaer, og tematikken tilpasses fleksibelt ut fra hva som vurderes som nyttig og hensiktsmessig for den aktuelle gruppa. Eksempler på temaer er karriereferdigheter, kommunikasjon, valg, endring og mestringsstrategier samt jobbsøk med mer.

Grunnstrukturen i opplegget på AFT Ung er å bygge opp unge mennesker som kan ha mange negative erfaringer i bagasjen. Fokuset er på å skape tillit, trivsel og trygghet slik at de unge føler seg sett, hørt og forstått. På den måten opplever vi å komme i posisjon til å jobbe målrettet sammen med jobbsøkerne. Ofte er jobbsøkernes deltakelse en kombinasjon av arbeidspraksis i en ordinær bedrift, gruppeaktivitet og egenarbeid.

Den siste tiden har Inko gjort en satsing i AFT rettet mot unge mennesker med autisme. Vår erfaring er at det er mulig å finne gode løsninger i arbeidslivet for denne gruppen, men det krever kompetanse og en grunnforståelse omkring hvordan vi bør møte disse menneskene, og hvordan vi kan veilede og tilrettelegge for dem i arbeidslivet. En viktig del av tilbudet omhandler også å tilby mulige arbeidsgivere veiledning i hvordan de kan tilrettelegge slik at jobbsøkerne kan få optimal utnyttelse av sin arbeidsevne. En viktig faktor i oppfølgingen av autister er å bli godt kjent med den enkelte og gjøre en grundig kartlegging av styrker, interesser og utfordringer. Vi benytter verktøyet IVAS for å kartlegge hva jobbsøkerne opplever som betydningsfullt for å ha en god og meningsfull arbeids-/skolehverdag. Verktøyet er tilpasset personer med autisme, og kan også bidra til å avdekke hva som er potensielt stressutløsende faktorer.

VTA:

Inko har to avdelinger for personer som trenger et tilrettelagt jobbtilbud; på Borkenes og i Harstad. Vi kan tilby arbeid innen flere ulike produksjonsområder. I tillegg er det mulig å ha arbeidspraksis i ekstern bedrift. Du får opplæring, og vi har fokus på mestring og utvikling.

De ansatte får lønn, som vil være et tillegg til stønaden de har fra NAV. Våre VTA-ansatte er i alderen 18 – 67 år.

For å styrke arbeidsmiljøet har vi ulike sosiale arrangementer. Eksempler på dette kan være adventsfest og aktivitetsdag.

Vårt hovedmål er å tilby våre ansatte en meningsfull jobb, utvikling og kompetanseheving.

For å kunne ha et slikt tilbud er Inko forhåndsgodkjent av NAV for oppdraget. Vi er sertifisert av den europeiske sertifiseringsordningen for velferdstjenester EQUASS for 2 år av gangen – sist i 2021.

 

Kompetanseoversikt

Vi oppfyller kompetansekravet fra Nav innen følgende kompetanseområder:

Våre fasiliteter

Våre lokaler er nyrenoverte og tidsriktige. De har god tilgjengelighet for funksjonshemmede og tilfredsstiller kravene til universell utforming. Lokalene er tilrettelagt for individuelle samtaler og gruppeaktiviteter.

Lokalene  i Harstad, Finnsnes og på Borkenes er tilgjengelig ved bruk av offentlig kommunikasjon.

Våre lokaler har aktuelt teknisk utstyr både med undervisningsrom og møterom lagt opp for å gjennomføre videomøter.

Hopp rett ned til innholdet