Inko logo

Starte hos oss

AFT

Velkommen som jobbsøker i tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT)

AFT er et tiltak med jobbfokus, som skal bidra til å styrke dine muligheter for å komme i ordinært arbeid. Som et ledd i denne sammenheng tilbyr tiltaket et faglig innhold i form av avklaring, kartlegging, karriereveiledning, og opplæring og praksisutprøving internt og/eller eksternt.

 

Rammeverket for AFT er de til enhver tid gjeldende avtaler med Nav og kravspesifikasjonen i AFT.

AFT er et tilbud for deg som har nedsatt arbeidsevne og som kan ha sammensatte utfordringer knyttet til å skaffe og beholde arbeid. Det vil derfor være aktuelt å avklare ditt behov for oppfølging og eventuelle tilrettelegging med sikte på komme i ordinært arbeid.

Når du er i AFT er det din oppgave å følge opp aktiviteter og frister på samme måte som om du var i jobb. Du vil jobbe sammen med en jobbkonsulent for å finne egne mål for tiltaket.

 

AFT er et heltidstilbud med minst 30 timer pr uke. For å kunne delta på AFT bør deltakelse være minimum 50 % ved oppstart i tiltaket, for så å ha mål om å gradvis trappe opp arbeidstiden.

 

Inko har som mål at du innen de fire første månedene i tiltaket skal få prøve deg i ordinært arbeidsliv (ekstern praksis) og/eller opplæring.

Når du er i tiltaket AFT skal du ikke motta lønn, men livsoppholdsytelser fra NAV. Dette gjelder også når du er i praksis.

Varigheten er i første omgang på inntil et år, men kan avsluttes så snart mål om jobb eller utdanning er nådd. Tiltaket kan i noen tilfeller utvides ut over dette ved behov i samarbeid med NAV.

I AFT utarbeides det i begynnelsen av tiltaket en jobbplan som er tilpasset deg og ditt behov. Den inneholder en beskrivelse av hva vi planlegger å gjøre, herunder målsettinger og aktiviteter for å nå disse. Denne oppdateres med jevne mellomrom, og sendes til NAV som orientering om hva vi jobber med i tiltaket, sammen med en kort rapport.

VTA

Velkommen som ansatt i varig tilrettelagt arbeid

VTA er et arbeidstilbud for deg som har eller skal få en uføretrygd. Det gir deg mulighet til å jobbe på en tilrettelagt arbeidsplass med den oppfølging og støtte du trenger. Du skal når du er på VTA få oppfølging, kompetanseheving og utvikling. Ansatte i VTA er ansatt etter arbeidsmiljøloven, og er også regulert av avtaler med NAV og kravspesifikasjon.

VTA er et tilbud for deg som har nedsatt arbeidsevne og har eller skal få en uførestønad. Tilbudet gir deg anledning til å benytte din restarbeidsevne. VTA kan være et springbrett for å komme nærmere ordinært arbeidsliv.

Vi forventer at du er motivert og engasjert i arbeidet og følger Inko sine verdier og retningslinjer.

Du vil jobbe sammen med en veileder for å finne periodevise mål innen opplæring og utvikling.

I VTA har du mulighet til å jobbe mellom 50 -100% etter avtale med NAV og Inko i et til rettelagt miljø.

De ansatte får lønn, som vil være et tillegg til uførestønaden de har fra NAV.

Ansettelse i VTA er etter arbeidsmiljøloven, og kan være fast. Du kan ansettes når du har fylt 18 år, og går av med pensjon etter fylte 67.

For å styrke arbeidsmiljøet har vi ulike sosiale arrangementer. Eksempler på dette kan være adventsfest og aktivitetsdag.

VTA ansatte deltar i avdelingsmøter, har representanter for HMS og kan bli fulgt opp etter AKAN-prinsippene.

Som en del av ansettelsen vil det være fokus på fysisk aktivitet, sunt kosthold og sosial trening.

Lokalene på Inko er oppdaterte og universelt utformet. Det skal være hyggelig å komme på jobb.

Hopp rett ned til innholdet